هنر تجسمس چیست?

هنر تجسمی چیست?

نام دیگر هنرهای تجسمی هنرهای بصری است . این هنر شامل نقاشی,عکاسی,مجسمه سازی,صنایع دستی و .. میشود.قلمرو هنرهای تجسمی بسیار زیادو متفاوت میباشد.

هنر سنتی چیست?

هنرهای سنتی ریشه در سنت دارند شامل هنرهای دستی و صنایع میشوند.این هنر درهرسنتی ذاتی است. هنر های سنتی به طور کلی به پنج دسته تقسیم میشوند که شامل:

1-شعر و ادبیات

2-موسیقی

3-هنر و معماری

4-نمایش سنتی

5-صنایع دستی